"ఆంధ్ర ప్రదేశ్ సాంస్కృతిక ఉత్సవం" అఖండ విజయవంతం చేసినందుకు మీ అందరికి మా హృదయ పూర్వక కృతజ్ఞతలు

"ఆంధ్ర ప్రదేశ్ సాంస్కృతిక ఉత్సవం" అఖండ విజయవంతం చేసినందుకు మీ అందరికి మా హృదయ పూర్వక కృతజ్ఞతలు